(Danh sách trường ký kết này dùng để tham khảo đến thời điểm hiện tại. Danh sách ký kết chính thức sẽ được cập nhật ngày 04/4/2021)